הנחות לבניין

{{ lwi.linksClient.title }}

הנחות אלה ניתנות למחזיק, בהתאם לקריטריונים הקשורים בבניין. הנחות אלה כוללות הנחת  "בניין חדש", הנחת "בניין ריק" ופטור ל"בניין שאינו ראוי לשימוש".

הנחת בניין חדש

 
 

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק בבניין שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים – זכאי לקבל הנחה בשיעור של 100%.
בתום 12 חודשים, אם אין שינוי במצב הבניין, יהיה זכאי להנחה נוספת של עד 6 חודשים לפי תקנה 13 (הנחה לבניין ריק).


העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין, כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.
 

מה עלי לעשות כדי לקבל הנחת בניין חדש?

לצורך קבלת הנחת בניין חדש ריק עליך:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לבניין ריק.
 2. לצלם עותק של תעודה מזהה. 
 3. למסור את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים. ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או לזמן תור למרכז השירות.

הנחת בניין ריק

על פי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, בניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת (כלומר ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין).
ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר בניין ריק על ידי המבקש ובכפוף לביצוע ביקורת בבניין .
העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין, כתנאי למתן ההנחה ו/או במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

מה עלי לעשות כדי לקבל הנחת נכס ריק?

לצורך קבלת הנחת נכס ריק עליך:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה לבניין ריק. 
 2. לצלם עותק של תעודה מזהה. 
 3. למסור את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים. ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או לזמן תור למרכז השירות.

פטור לבניין שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה. הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב לעירייה, לאחר שהוכח כי הבניין עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.
 
על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, כפי שנכנס לתוקף החל מתאריך 1.1.2013, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה לתקופה של 3 שנים, כל עוד הבניין במצב זה. 
 
היה והבניין נותר במצב זה בתום 3 השנים, יחויב במהלך 5 שנים נוספות בתעריף ארנונה מופחת (המחושב ע"פ השימוש האחרון שנעשה בבניין וע"פ התעריף המינימלי הקבוע בחוק לשימוש זה). 
 
חלפה תקופת 8 השנים והבניין נותר במצב של בניין שנהרס או שניזוק, על הלקוח להגיש הודעה בכתב לעירייה כי אין שינוי במצב הבניין, וזאת על מנת שימשיך להיות פטור מתשלום ארנונה.
 
העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין כתנאי למתן הפטור ו/או במהלך התקופה בה ניתן הפטור. 
 
אם הבניין קיבל פטור לפי סעיף 330 לפקודת העיריות לפני 1.1.2013, יראו את התאריך 1.1.2013 כמועד ההודעה על תחילת תקופת הפטור הראשונה בת 3 השנים. אם הבניין קיבל פטור במשך 12 שנה שקדמו לתאריך 1.1.2013, תקופת הפטור הראשונה תהא שנתיים במקום 3 שנים. אין צורך בהגשת הודעה בכתב נוספת, ואין באמור כדי לבטל את הפטור הקיים לבניין.
 
תקופת הפטור (של 3 שנים) או תקופת מתן התעריף המופחת (של 5 שנים), לבניין שאינו ראוי לשימוש, יימנו לבניין במצטבר וללא קשר לחילופי בעלים או שוכרים של הבניין.

 

כיצד מגישים בקשה לקבלת פטור לבניין שאינו ראוי לשימוש?

 1. יש לפנות בכתב בבקשה לפטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש, חתומה על ידי המחזיק בבניין, ובו מצוינים:
 • פרטי הנכס
 • מהות הבקשה הכוללת הסבר, בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על היות הבניין לא ראוי לשימוש
 • כתובת למשלוח מכתב תשובה
 • מספר טלפון לצורך תיאום ביקורת בנכס. 

2. לצרף צילום של תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)


ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או לזמן תור למרכז השירות העירוני.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: